- En av årets största solcellsanläggningar i Stockholm -

Anläggningen  monterades under juni 2019 och togs i drift under augusti 2019

Efter en noggrann uppmätning lämnade leverantören i mars 2019 slutgiltiga offerter på 

anläggningarna, tre bostadsrättsföreningar antog offerterna och har påbörjat installationen.

Följande fakta kan utläsas ur de antagna offerterna;

SUMMA

 kompletta solelanläggningar 189,7 kW 

(69,8 kW + 90,8 kW +29,1 kW) 

Uppskattad  årsproduktion  totalt 160.600 kWh/år

 (59 400 kWh/år + 76 600 kWh/år +24 600 kWh/år )

Uppskattad  årlig besparing   222.200 kr/år

 (84 300 kr/år+ 103 100 kr/år+ 34 800 kr/år )

 Anläggningens totala yta  = 1.001 m2

( 368 m2 + 479 m2 +154 m2 )


Ingående parter i bostadsområdet Hägerstenshamen. 

BRF 4

69,8 kW Föreningens kompletta solelanläggning

59 400 kWh/år Föreningens simulerade årsproduktion

84 300 kr/år Föreningens simulerade årliga besparing

Anläggningens totala yta 368 m2

Solelens del av totala förbrukningen av fastighetsel 40% av 150 000 kWh

BRF 3

90,8 kW Föreningens kompletta solelanläggning

76 600 kWh/år Föreningens simulerade årsproduktion

103 100 kr/år Föreningens simulerade årliga besparing

Anläggningens totala yta 479 m2

Solelens del av totala förbrukningen av fastighetsel 51% av 150 000 kWh

BRF 2

29,1 kW Föreningens kompletta solelanläggning

24 600 kWh/år Föreningens simulerade årsproduktion

34 800 kr/år Föreningens simulerade årliga besparing

Anläggningens totala yta 154 m2

Solelens del av totala förbrukningen av fastighetsel 41% av 60 000 kWh

OBS! Vissa överenskomna mindre justeringar av anläggningarnas slutliga storlek gjordes vid montagefasen på grund av hänsyn till takfönster, ventilations rör etc.

Sol-i-hamnen-Produktion:  Vi kollar för närvarande på möjligheten att här på hemsidan visa hur mycket el som våra solceller producerar, i realtid!  Vi återkommer med uppdatering.

Hur kom solen hit?

- Bostadsområdet Hägerstenshamnen -

"Fastigheter med 328 + 61 = 389 lägenheter"

"Hägerstenshamnen Bostadsområdet, omfattar fem bostadsrättsföreningar - fyra på Selmedalsringen (328 lgh) och en på Instrumentvägen (61 lgh). De fyra föreningarna på Selmedalsringen bildar Träpatronens samfällighetsförening. I en motion till BRF Hägerstenshamnen 4 ställdes vid dess årsmöte 2017 önskemålet om utredning av möjligheten att installera solceller på taken i våra föreningar.

BRF 4 antog motionen samt beslutade att verka för solel, ställa sig bakom motionen och skicka den vidare till Samfälligheten. Vid ett möte hösten 2017 beslöt sig Träpatronens samfällighet att ställa sig bakom framtagandet av en utredning och ge Lars-Åke Lidström i samarbeta med  Bengt Dahlstedt från Träpatronen uppdraget att slutföra en förstudie. Som svar på förstudien godkände samtliga fyra föreningar som ingår i träpatronens samfällighet samt BRF 5 ett gemensamt inhämtande av offerter på solcellsanläggningar. I juli sändes offertförfrågan till nio leverantörer.


LÄNK TILL Projektrapport i korthet 


LÄNK TILL Sammanställning av inkomna offerter och vår rekommendation till föreningarna. 


Basfakta om Bostadsrättsföreningen Hägerstenshamnen 1

Organisationsnummer 716420-0698 84 lägenheter i tre huskroppar, varav 2 höghus samt 1 låghus (eller 2 låghus sammanbyggda).

Fyra portar på Selmedalsringen; Port 9(Höghus)., 11, 13 och 15 (Höghus). Fyra hissar. Två tvättstugor, i port 9 och 13    

Fastighets EL  Beräknad, cirka 

160 000 kWh/år .Basfakta om Bostadsrättsföreningen Hägerstenshamnen 4 Organisationsnummer 716420-0722 . Den största av föreningarna i Hägerstenshamnen med 106 lägenheter.

Har två höghus och ett vinkelbyggt låghus. Fem hissförsedda portar; Selmedalsringen 8 (Höghus), 10. 12, 14 och 16 (Höghus). Två tvättstugor, i port nr 8 och 12.

Fastighets EL Beräknad, cirka

150 000 kWh/år .

Basfakta om Bostadsrättsföreningen Hägerstenshamnen 2

Organisationsnummer 716424-0714 Här finns 36 lägenheter i en huskropp, ett låghus. Låghuset har tre portar; 17, 19 och 21. Tre hissar och i nr 17 en tvättstuga.

Fastighets EL Beräknad, cirka

60 000 kWh/år .
Basfakta om Bostadsrättsföreningen Hägerstenshamnen 5

Organisationsnummer 716426-3324 Föreningen har 61 lägenheter i en huskropp, ett "låghus (fem våningar) med uppvärmd källare/garage. Fem portuppgångar med hiss, Instrumentvägen 35,37,39,41 och 43. En tvättstuga som ligger mellan port 39 och 41

Fastighets EL Beräknad, cirka 

 120 000 kWh/år .

Basfakta om Bostadsrättsföreningen Hägerstenshamnen 3

Organisationsnummer 716420-0706 Föreningen har 102 lägenheter fördelat på tre huskroppar varav två höghus och ett vinkelbyggt låghus. 5 portar alla med hiss finns i föreningen. Portarna är Selmedalsringen nr 18 Höghus), 20, 22, 24, och 26 (Höghus). Tvättstugor finns i port nr 22 och 20

Fastighets EL Beräknad, cirka

150 000 kWh/år .


Basfakta om Träpatronens Samfällighetssföreningen 

Organisatonsnummer 716419-1061 Kallgaragen i flera källarplan har nyligen utrustats med sensorstyrda LED-ljusrör för sänkt elförbrukning.

Föreningen har i för närvarande totalt sex parkeringsplatser med laddare för elbilar. Dessutom finns två platser för gästparkering. Nuvarande två gästparkeringsplatser med laddare för elbil som redan finnes installerade uppe på parkeringsdäcket borde kunna förses med solcellstak till en relativt liten kostnad.