— Projektrapport  —

Kort uppdatering kring projektet för Solel i Hägerstenshamnen.

Vi har på uppdrag av styrelserna i fem*) bostadsföreningar i Hägerstenshamnen arbetat med att utvärdera och ta fram förslag på solcellsanläggningar för fem bostadsättsförenigar i Hägerstenshamnen. (* = de fyra föreningarna i Träpatronens samfällighet samt BRF-5 på instrumentvägen). 

 Vi har jobbat sedan maj 2018. Det hela började med en motion till BRF 4 som ställdes vid dess årsmöte 2017. Önskemålet var att utreda möjligheten att installera solceller på taken i våra föreningar.

BRF 4 antog motionen samt beslutade att verka för solel, ställa sig bakom motionen och skicka den vidare till Samfälligheten. Vid ett möte hösten 2017 beslöt Träpatronens samfällighet att ställa sig bakom framtagandet av en utredning och ge Lars-Åke Lidström i samarbete med Träpatronens ekonomiansvarige Bengt Dahlstedt uppdraget att utföra en förstudie. Vi blev under vintern 2017 kontaktade av Bostadsrättsföreningen Brf 5 som önskade delta i underlaget för förstudien.

Projektgruppen sammanträdde under perioden Maj till November. Under sitt arbete begärdes in offerter från nio leverantörer. Vi har kommit att mer i detalj utvärdera fyra av dessa leverantörer:

I början av november 2018 sändes projektgruppens rekommendation av leverantör och dennes indikativa offert, till all de fem BRF styrelserna med önskemål om svar till innan novembers utgång 2018 . (Brev till styrelserna om leverantör av solceller).

Vi har alltså utfört ett samordnat offertförfarande inför ett installerande av solceller på våra fastighetstak. En investering som vi räknar med kommer att betydligt minska föreningens utgifter för den sk fastighets -elen. (Lägenhets-elen kommer inte att påverkas, eller behöva ändras). Redan i förstudien som sändes ut till berörda föreningar sju månader innan sedan slogs fasta att ;

Solcellsbeslut tas av respektive förening. Varje förening måste själva besluta att starta installation, själva gå vidare och inhämta ytterligare information, eller tillsvidare avvakta /bordlägga solcellsinstallation i sin förening.

Efter sista november, när vi visste hur många av föreningarna som tackat ja, gjordes takinspektion och uppmätning för att sedan kunna erhålla en "skarp offert". 


Ansökning av statligt investeringsbidrag har söktets av  varje ingående BRF och gjordes så fort beslutet hade tagits. Detta då vi var medvetna om att handläggningstider är långa för detta

Ännu har inga investering bidrag betalats ut men vi hoppas på erhålla 20% av investering kostnaden.  Enligt uppgift  kan det dock kan det dröja med utbetalning, så varje förening har fått vara beredda att ligga ute med bidragsdelen till de statliga pengarna trillar in.

Projektgruppen rekommenderade och hjälpte föreningen söka bidragen så fort det var möjligt men man påpekade  att även utan ev bidrag är solcellerna en bra affär och vi föreslog att man går vidare trots ett oklart bidragsläge.

Alla besluten gäller på BRF nivå. BRF Hägerstenshamnen2 tog  som exempel beslut om sin förening liksom övriga BRF beslutar för sig själv.

Slutligen är det värt att poängtera, att det var respektive bostadsrättsförening som fick ingå avtal med leverantören.

Vi i projektgruppen har bara varit behjälpliga i förstudie, kontakter med leverantörer och förhandlingar om prisnivåer.

Vänliga Hälsningar

Lars-Åke Lidström & Bengt Dahlstedt

Projektet för Sol-el i Hamnen 

Fas 2-Föreningarna 2, 3 och 4 säger ja.

Fas 3 - Föreningarna får efter uppmätning definitiva offerter

Fas 4 - Leverans Plan 2019 , Monterings start ; Förening 3 start 22 april , förening 4 start ca 5 maj  (Vecka 1 i maj) samt förening 2 mitten maj.

Fas 5 - Inkoppling- Besiktning- Driftsättning-Klart i mitten av augusti 2019

Övrigt:  10 juli 2019 publicerade " BÄTTRE STADSDEL" en artikel om projektet 

 30 oktober 2019 publicerade "SOLCELLSKOLLEN" en artikel om projektet

7 november 2019 Publicerade "SöderortDirekt Liljeholmen/Älvsjö"  en artikel om projektet (nr 45 sid 12)